Schoolraad

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden:

 1. advies aan de directeur inzake:
  1. de algemene organisatie van de school;
  2. de werving van leerlingen of cursisten;
  3. de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
  4. het schoolbudget;
  5. het schoolwerkplan.
 2.  advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:
  1. de toewijzing van het mandaat van directeur;
  2. de programmatie van het studieaanbod;
  3. de schoolinfrastructuur;
  4. de organisatie van het leerlingenvervoer.
 3. overleg met de directeur inzake:
  1. het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
  2. de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
  3. welzijn en veiligheid op de school;
  4. het schoolreglement.
    

Samenstelling schoolraad

Directeur
Maenhout Tim

Rechtstreeks verkozen door en uit de ouders:
1. Lesage Cedric (voorzitter)
2. Engelrelst Evelien
3. Vanneste Lars

Rechstreeks verkozen door en uit personeel:
1. Lambert Dorine (secretaris)
2. Margodt Isabelle
3. Vandekerkhove Marjan

Gecoöpteerde leden uit sociale, culturele en economische milieus:
1. Cosaert Kris
2. De Maertelaere Jurgen
 

close

Kleuter

Lager onderwijs